Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αύξηση του συντελεστή ισχύος (συνφ) στην τιμή 0,95

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: 2279 / 22 -12 - 2010,
"Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων για την αύξηση στου συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο 0,95"

Δεν υπάρχουν σχόλια: