Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Καθορισμός των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ε.Δ.Η.Ε.)

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ που αποτελείται από: 10 άρθρα, 1 Παράρτημα και 4  Προσαρτήματα
Ως αφορμές για τη δημιουργία του Κανονισμού Ε.Δ.Η.Ε. μπορούμε να θεωρήσουμε:
1.    Την ανάγκη καθιέρωσης μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ
2.     Την ανάγκη εναρμόνισης των διατάξεων του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως ισχύει, που αφορούν στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων των οικοδομών με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, εδάφιο ια του Ν.3431/2006 και εκσυγχρονισμού του σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας,
3.     Την ανάγκη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και ευρυεκπομπής, περιλαμβανομένων και των τεχνολογιών δικτύων αυτοματισμού, ασφάλειας, ενεργειακής διαχείρισης, τηλεχειρισμών και ελέγχου, 
4.     Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών σχετικά με τα έργα αυτά, 
5.     Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Το βασικό θέμα είναι ... πότε τελικά θα αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη, μιας
και υπάρχουν ακόμη συζητήσεις κ.λπ. ... για το ποιος θα κάνει τους ελέγχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: