Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρολόγων και Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για τη συγκέντρωση των νέων ΥΔΕ

Με βάση τον Νόμο 3982 (ΦΕΚ Α' 143/17-06-2011) για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις δημιουργούνται νέες αυξημένες απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Έτσι, προετοιμάζεται μητρώο ηλεκτρολόγων και μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο οποίο και θα συγκεντρώνονται οι νέες ΥΔΕ.
Μέσω των μητρώων θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ποιότητας και ασφάλειας, αυτεπάγγελτα, ή μετά από καταγγελία (απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ), ή μετά από ατύχημα, από διμελή όργανα ελέγχου σε επίπεδο Περιφέρειας. Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστώνονται αποκλίσεις θα επακολουθούν κυρώσεις.
Ακόμη, στο ΦΕΚ 2540 Β' της 07/11/2011 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 (2) και με θέμα τον καθορισμός κριτηρίων και την διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011.
Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή κυρώσεων αφορά:
  • την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας,  χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας  και την παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από (άρθρο 11). Οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης αυτής επικεντρώνονται σε προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ,
  • την απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.  Η περίπτωση – αφορά κυρίως επιχειρήσεις – και  οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται επικεντρώνονται σε προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.
Τα παραπάνω, καλό θα είναι συστηματικά και σχολαστικά να εφαρμοστούν, … αλλά προσωπικά πιστεύω και εύχομαι να μην χρειαστεί να γίνει αυτό λόγω προβλημάτων. Με άλλα λόγια, ελπίζω να δημιουργούνται και να υλοποιούνται πάντα σωστές και ασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας, η οποία με τη σειρά της, διαθέτει καλούς και άξιους τεχνικούς ηλεκτρολόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: