Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημόσια Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ)

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την ουσιαστική συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ), λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική και αξιολογώντας διαχρονικά την ελληνική εμπειρία, προχωρεί στη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης και συγχρόνως συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.


Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) με ορίζοντα το 2020 το οποίο θα καθορίζει και θα εξειδικεύει τους στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής και θα περιγράφει τα μέσα (πόρους, μέτρα πολιτικής, προγράμματα) επίτευξης των στόχων αυτών.

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την αναζήτηση ιδεών και προτάσεων από την επιστημονική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Η συμβολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) είναι καθοριστική για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης περιγράφεται αναλυτικά στην επιστολή του Προέδρου του ΕΣΕΤ.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε μέχρι την 29η Φεβρουαρίου

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1436


Δεν υπάρχουν σχόλια: