Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σύντομη ιστορική αναδρομή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης όλων των σημαντικών Νομοθετικών πλαισίων σε Νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από το 1934 μέχρι και τις μέρες μας.
Αν έχετε λίγη υπομονή, ... ρίξτε μια ματιά

 
(ΦΕΚ 412/Α`/28.11.1934)
Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού
(Ουσιαστικά, όποιος ήθελε μπορούσε να ασκεί το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου)
(ΦΕΚ 98/Α`/19.2.1936)
Περί συμπληρώσεως Διατάγματος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
(ΦΕΚ 81/Α`/2.3.1937)
Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34
(ΦΕΚ 429/Α`/25.10.1937)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1936 Π.Δ/τος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας»
Ορίστηκαν ποινές, γι' αυτούς που :
ü  εργάζονται παράνομα και που
ü  αναθέτουν την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τις νόμιμες άδειες
(ΦΕΚ 112/Α`/26.3.1938)
Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)
(ΦΕΚ 112/Α`/26.3.1938)
Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας
(ΦΕΚ 224/Α`/14.6.1938)
Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
(ΦΕΚ 322/Α`/25.11.1949)
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 23.2.48 Β.Δ. «περί τροποποιήσεως του από 13.2.36 Β.Δ. κ.λπ.»
(ΦΕΚ 322/Α`/25.11.1949)
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 23.2.48 Β.Δ.
(ΦΕΚ 61/Α`/7.4.1954)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. «περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων
Ουσιαστικά, καθορίστηκαν κι άλλες ποινές για τους παραβάτες της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας
Υ.Α 80225/1955
(ΦΕΚ 59/Β`/11.4.1955)
Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
(ΦΕΚ 85/Α`/11.6.1963)
Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου των προβλεπομένων υπό των από 13/19.2.1936 και 19/26.3.1938 Β.Δ/των
(ΦΕΚ 81/Α`/8.5.1965)
Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Ουσιαστικά, καταργήθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος των Η.Ε. χωρίς να υλοποιηθεί ο προβλεπόμενος από τον ίδιο νόμο δειγματοληπτικός έλεγχος και μετέφερε την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στους κατασκευαστές ηλεκτρολόγους. Ταυτόχρονα, καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
(ΦΕΚ 105/Α`/11.5.1966)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-4-65 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
(ΦΕΚ 311/Α`/31.12.1968)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 δι΄ ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. Δ/τα, ρυθμίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου
(ΦΕΚ 233/Α`/17.11.1971)
Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών
(ΦΕΚ 223/Α`/12.12.1972)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β. Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Ν. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου
(ΦΕΚ 70/Α`/9.3.1977)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β.Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Νόμου 6422/34, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος ηλεκτρολόγου
(ΦΕΚ 59/Α`/17.5.1982)
Τροποποίηση του από 13/19.2.1936 (98/Α) β .δ/τος «περί συμπληρώσεως δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τα υπ αριθ. 328/63 (85/Α) και 766/72 (223/Α) β. διατάγματα
(ΦΕΚ 214/Α`/31.12.1986)
Σύσταση διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία
(ΦΕΚ 16/Α`/29.1.1988)
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνικών–Επαγγελματικών Λυκείων, Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ν. 1566/85 και των ισότιμων πτυχίων της ειδικότητας α) μηχανολόγου και β) ηλεκτρολόγου
(ΦΕΚ 106/Α`/1.6.1988)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου»
(ΦΕΚ 223/Α`/6.10.1989)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου»
(ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995)
Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 50/Α`/3.3.2003)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου
Υ.Α. 2004
(ΦΕΚ Β. 470 . 2004)

Καθιερώθηκε η Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες διατάξεις». Η ΥΔΕ όμως δεν προσαρμόστηκε στα νέα αυτά δεδομένα.
Υ.Α.  Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004
(ΦΕΚ 470 / 05.03.2004)
Δημοσιεύθηκε στο και έβαλε σε πλήρη ισχύ από 05 / 03 / 2006 το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Η απόφαση αυτή έχει 6 άρθρα:
1.   Ορίζει την αντικατάσταση των ισχυόντων ΚΕΗΕ από το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και καθιερώνει την συστηματική επικαιροποίησή του.
2.   Ορίζει σαν βασική γείωση την θεμελιακή
3.   Κάνει αναφορά για προστασία από υπερτάσεις
4.   Αναφέρει το νέο πρότυπο για τους χρωματισμούς των καλωδίων
5.   Δίδει κατευθύνσεις και ορίζει βασικά σημεία για τον αρχικό έλεγχο και για τους επανελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
6.   Ορίζει μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του νέου προτύπου 2 έτη
Κ.Υ.Α.  ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006
(ΦΕΚ 1222 / 05.09.2006)
Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε, τέθηκε άμεσα  ισχύ ΚΑΙ αυτή έχει 3 άρθρα, με τα οποία:
·  Ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις.
·  Ορίζει σαν βασική γείωση την θεμελιακή και ορίζει προθεσμία για ενημέρωση του κτιριοδομικού κανονισμού.
·  Περιγράφει τα επαγγελματικά δικαιώματα στις εγκαταστάσεις της απόφασης
Υ.Α. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΦΕΚ 57 της 24 / 1 / 2007)
Απόφαση έρχεται σε συνέχεια  της ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006
Η απόφαση αυτή βρίσκεται στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 57 της 24 / 1 / 2007
Με την απόφαση αυτήν – ως συνέχεια της προηγούμενης ΚΥΑ – τροποποιείται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) και συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 1.2 του άρθρου 30 της απόφασης 3046/304/3.2.1989 του ΦΕΚ 59 Δ /1989. Με την αντικατάσταση αυτή:
ü Γίνεται υποχρεωτική η κατασκευή των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
ü Καθιερώνεται η θεμελιακή γείωση σαν υποχρεωτική
ü Καθιερώνεται η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος
Η ΥΔΕ δεν προσαρμόστηκε ούτε σε αυτά τα νέα αυτά δεδομένα.
2011
(ΦΕΚ 844Β / 16.05.2011)

Καθιερώνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιανουαρίου. 1966 (ΦΕΚ Β’8) Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65».
Η απόφαση αυτή ορίζει την αντικατάσταση της παλαιάς Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με νέα, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην ελληνική ηλεκτρολογική νομοθεσία.
Πηγή ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: