Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Οι έλεγχοι της ΔΕΗ κατά την παραλαβή της νέας ΥΔΕ


Η Διεύθυνση Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ με έγγραφό της προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημέρωσε για τους ελέγχους που θα πραγματοποιούν οι αρμόδιες μονάδες της κατά την παραλαβή της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
Αυτό συνέβη προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες και παρανοήσεις κατά την παραλαβή της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Έτσι, οι αρμόδιες μονάδες του Δικτύου θα προβαίνουν στις ενέργειες – ελέγχους, που περιγράφονται διεξοδικά στον παρακάτω πίνακα:

Οι έλεγχοι της ΔΕΗ κατά την παραλαβή της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
α/α
Στοιχεία ελέγχου
Ενέργεια ελέγχου
1
Νέα εγκατάσταση  ð
Τροποποίηση        
ð

Επέκταση               
ð

Επανέλεγχο           
ð
Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο το σωστό πλαίσιο ελέγχου
2
Περιοχή - Πρακτορείο
Ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί η Μονάδα του Δικτύου στο χώρο ευθύνης της οποίας ανήκει η εγκατάσταση
3
Παραδιδόμενα έγγραφα
ü Μονογραμμικό (α) εγκατάστασης
ü Μονογραμμικό (α) πίνακα (ων)
ü Πρωτόκολλο ελέγχου
ü Έκθεση παράδοσης
Ελέγχεται εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πλαίσια ελέγχου (check boxes) και για το Πρωτόκολλο (α) ελέγχου και Έκθεσης παράδοσης ότι έχει συμπληρωθεί το πλήθος των σελίδων.
Παραλαμβάνονται και αρχειοθετούνται τα παραπάνω έγγραφα, χωρίς να γίνεται έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που δηλώνονται με αυτά.
4
Ημερομηνία υποβολής
Συμπληρώνεται η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται το παραστατικό στην αρμόδια Μονάδα του Δικτύου
5
Στοιχεία Καταναλωτή
Πραγματοποιείται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα της Διεύθυνσης Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ, με την αίτηση ηλεκτροδότησης
6
Τοποθεσία εγκατάστασης
·   Πραγματοποιείται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό μας σύστημα της Διεύθυνσης Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ, με την αίτηση ηλεκτροδότησης.
·   «Κατηγορία χώρου» : Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο το πεδίο (π.χ. κατοικία, χώρος ψυχαγωγίας κοινού, ....κτλ)
·   «Επόμενος επανέλεγχος έως»: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένη η καταληκτική ημερομηνία επανελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με την παραπάνω δηλωθείσα κατηγορία του χώρου.
7
Στοιχεία Εγκαταστάτη
Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και εάν η άδεια που, κατά τη δήλωσή του επί της ΥΔΕ, κατέχει ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, του παρέχει, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, το δικαίωμα κατασκευής της εν λόγω ΕΗΕ.
Δεν θα πραγματοποιείται έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο Εγκαταστάτης κατέχει την άδεια που δηλώνει.
8
Τεχνικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης
α) Τάση, Φάσεις, συχνότητα, dc ή ac
Ελέγχεται αν έχει συμπληρωθεί,
   «Τάση»: για μονοφασική παροχή 230V, για τριφασική παροχή 400 V.
   «Φάσεις»: για μονοφασική παροχή 1 και για τριφασική 3
   «Συχνότητα»: 50 Hz
   «dc ή ac»: ac
β) Συνολική Εγκατεστημένη ενεργός και φαινομένη ισχύς
·  Ελέγχεται αν η συνολική εγκατεστημένη ενεργός ισχύς είναι μικρότερη ή ίση του δηλωθέντος ορίου αδείας σε KW του εγκαταστάτη.
·  Το πεδίο «φαινομένη ισχύς» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο στις περιπτώσεις που υπάρχει μέτρηση της άεργης ισχύος.
γ) Εγκατεστημένη ισχύς Φωτισμού, Συσκευών και Κίνησης
Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο τουλάχιστον ένα πεδίο (check box)
δ) Συνολική Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας
Εφόσον εμπίπτει στην περίπτωση αυτή ελέγχουμε αν είναι συμπληρωμένο το πεδίο και αν είναι ίση με την ισχύς της παραγωγικής διαδικασίας που αναφέρεται στην άδεια εγκατάστασης που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, κατά την αρχική ηλεκτροδότηση.
ε) Ισχύς μεγαλύτερου κινητήρα
    Εφόσον υπάρχει, ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο.
στ) Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα
Απαιτείται να είναι συμπληρωμένο ένα πλαίσιο ελέγχου (check box), θετικό ή αρνητικό.
ζ) Γραμμή Μετρητή – Γενικού Πίνακα Διανομής
Ελέγχεται ότι η διατομή της γραμμής γενικού πίνακα καταναλωτή - μετρητή ΔΕΗ είναι τουλάχιστον ίση μ' αυτή που απαιτείται για το πλήρες φορτίο κάθε τυποποιημένης παροχής όπως κάθε φορά καθορίζεται με τις εσωτερικές οδηγίες Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.
η) Γενική ασφάλεια ή Αυτόματος διακόπτης ισχύος γενικού πίνακα
Ελέγχεται ότι η γενική ασφάλεια καταναλωτή συνεργάζεται επιλογικά με την ασφάλεια του μετρητή ΔΕΗ ή την ασφάλεια του Υ/Σ για περιπτώσεις που σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., δεν τοποθετούνται ασφάλειες στο μετρητή.
θ)  Σύστημα σύνδεσης γείωσης
Πρέπει να είναι συμπληρωμένο υποχρεωτικά το πλαίσιο ελέγχου (check box) εκείνο, με βάση το οποίο, το δηλούμενο Σύστημα Γείωσης είναι σύμφωνο με αυτό που εφαρμόζεται στην Περιοχή Δικτύου που ανήκει η συγκεκριμένη ΕΗΕ.
9
Ηλεκτροπαραγωγή
Στην περίπτωση που δηλώνεται πως υπάρχει :
1) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
·       Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς του.
·       Στο πεδίο «Μεταγωγικός Διακόπτης» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box): NAI
2) Φωτοβολταϊκή Μονάδα
ü  Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς της
ü  Στο πεδίο «Προστασία έναντι νησιδοποίησης» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box) NAI
ü  Στο πεδίο «Κατά» συμπληρώνεται VDE 0126
3) Άλλος τύπος
§ Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς του
§ Στο πεδίο «Προστασία απόζευξης» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box) NAI
10
Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής
Ακολουθείται η υφιστάμενη από τον νόμο διαδικασία

Δεν υπάρχουν σχόλια: