Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ελεγκτές Δόμησης - Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης ... και άλλα πολλά

Από την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχων κατασκευών" [Αρ. Φύλλου 465 / 24-2-12], η εφαρμογή του οποίου, ανατίθεται  πλέον, στους Ελεγκτές Δόμησης.

Οι Ελεγκτές Δόμησης - λοιπόν - αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, εκτός των ελέγχων των εργασιών κατασκευών για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης, θα μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4, σελίδα 8393). Πιο συγκεκριμένα θα  προβαίνουν σε ελέγχους για:
− την ύπαρξη γειώσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,
− την ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού.

Οι υποψήφιοι Ελεγκτές Δόμησης πρέπει:
- να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας,
- να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης 1.000 τ.μ.) ή τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000)τ.μ.) σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων,
- να επιτύχουν σε εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 12 Μαρτίου 2012. Στο Παράρτημα της παραπάνω απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο της ύλης των εξετάσεων.
* Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Το έργο των Ελεγκτών Δόμησης θα παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στα παρακάτω links:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=x%2bEdg43nnpg%3d&tabid=508&language=el-GR

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=85AdVMwXnRQ%3d&tabid=508&language=el-GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: