Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ορολογία για τις Κεραίες και την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Η επιστημονική ορολογία αποτελεί συχνά εμπόδιο για την πλήρη κατανόηση του αντικειμένου από το ευρύ κοινό.
Παρακάτω ακολουθεί ένα λεξικό με τους βασικούς, συχνά χρησιμοποιούμενους όρους στην τεχνική των εγκαταστάσεων κεραιών.
Ταυτόχρονα, δίνονται διευκρινιστικές επεξηγήσεις και στην ορολογία της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητα.

Ορολογία κεραιών και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
1
Δέκτης
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που μέσω κεραίας λήψης λαμβάνει μόνο χωρίς να εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.
2
Διάγραμμα Ακτινοβολίας
Η γραφική απεικόνιση στο χώρο της έντασης ακτινοβολίας μιας κεραίας. Το διάγραμμα ακτινοβολίας αφορά τη μακρινή περιοχή μιας κεραίας και καθορίζεται σε συγκεκριμένη ελάχιστη απόσταση για κάθε τύπο κεραίας.
3
Δοσιμετρία
Καθορισμός, με τη βοήθεια μετρήσεων ή υπολογισμών, του μεγέθους ή της ποσότητας και της κατανομής της ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα ως συνέπεια της έκθεσής του σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
4
ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)
Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασυρμάτων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές. Ιδρύθηκε το 1992 με τον Ν.2075 ως Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) με αρμοδιότητες που επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όμως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ ενώ με τον ισχύοντα Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: www.eett.gr.
5
Έκθεση σε ακτινοβολία
Πρόσπτωση εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο ανθρώπινο σώμα. Το μέγεθος της έκθεσης εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσης και την ένταση των πεδίων.
6
ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας)
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας πληθυσμού, εργαζομένων και περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και για θέματα αντιμετώπισης πυρηνικών/ραδιολογικών ατυχημάτων.
Η ΕΕΑΕ είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο:
www.eeae.gr.
7
Επιδημιολογική Έρευνα
Μελέτη των αιτιών και της κατανομής των ασθενειών του ανθρώπινου πληθυσμού.
8
Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
Η ακτινοβολία που οφείελται σε κύματα ηλεκτρικής και μαγνητικής ενέργειας που διαδίδονται μέσω του κενού ή ενός υλικού μέσου. Παραδείγματα είναι οι ακτίνες γ, οι ακτίνες X, η υπεριώδης ακτινοβολία, η υπέρυθρη ακτινοβολία και η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων.
9
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο/
Κύμα (ΗΜΠ)
Η περιοχή εντός της οποίας η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μιας πηγής επηρεάζει κάποια οντότητα είτε βρίσκεται σε επαφή μαζί της είτε όχι. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εκπέμπονται από πολλές φυσικές αλλά και τεχνητές πηγές και έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή μας. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα χρησιμοποιούνται για την εκπομπή και τη λήψη σημάτων από τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης τους.
10
Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα
Το εύρος όλων των συχνοτήτων όπου υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το κατώτερο τμήμα του φάσματος σχετίζεται με τη μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία και περιλαμβάνει τις συχνότητες λειτουργίας του συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις ραδιοσυχνότητες (ΡΣ), την υπέρυθρη περιοχή, το ορατό φως και την υπεριώδη περιοχή. Το ανώτερο τμήμα του φάσματος σχετίζεται με τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και περιλαμβάνει τις ακτίνες X και γ.
11
Ιοντισμός
Η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ή μόριο χάνει ή κερδίζει ηλεκτρόνια, αποκτώντας έτσι ηλεκτρικό φορτίο ή μεταβάλλοντας το φορτίο του.
12
Κεραία
Ένα σύστημα αγωγών μέσω του οποίου εκπέμπονται ή/και λαμβάνονται ραδιοκύματα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κεραιών, όπως κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κεραίες τηλεόρασης, δορυφορικές κ.α..
13
Κοντινό και Μακρινό Πεδίο
Το κοντινό και μακρινό πεδίο μιας κεραίας ή άλλης πηγής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι περιοχές γύρω από την πηγή όπου διαφορετικά μέρη του κύματος είναι συγκριτικά περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά. Το όριο μεταξύ των δύο περιοχών δεν είναι σαφώς καθορισμένο και εξαρτάται από το μήκος κύματος (λ) του κύματος που εκπέμπει η πηγή. Προσεγγιστικά, οι δύο περιοχές καθορίζονται με μαθηματικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες προσεγγίσεις απλοποίησης. Η μακρινή περιοχή αναφέρεται επίσης συχνά ως περιοχή ακτινοβολίας. Η περιοχή ακτινοβολίας είναι σημαντική διότι εκεί η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μειώνεται με την απόσταση ως 1/r, οπότε η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ανά μονάδα επιφανείας σε απόσταση r από την πηγή είναι ανάλογη του 1/r2. Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια διαδίδεται προς το άπειρο.
14
Κυψέλη
Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ένας Σταθμός Βάσης .
15
Κεραίες Μακροκυψελών
Τύπος κεραίας που παρέχει τη μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι κεραίες μακροκυψελών μπορεί να αναρτηθούν σε ιστούς/στύλους που στηρίζονται στο έδαφος, σε στέγες ή σε κάθε είδους δομικές κατασκευές. Πρέπει να εγκαθίστανται σε τέτοιο ύψος ώστε να μην περιορίζεται η ακτινοβολία τους από το έδαφος ή τα γύρω κτίρια. Οι κεραίες μακροκυψελών παρέχουν ραδιοκάλυψη σε μεταβλητές αποστάσεις που εξαρτώνται από τη συχνότητα λειτουργίας, το πλήθος των κλήσεων που πρέπει να εξυπηρετούν και το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Η τυπική ισχύς εξόδου ενός σταθμού βάσης μακροκυψέλης είναι μερικές δεκάδες watt.
16
Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία
Η ακτινοβολία που δεν προκαλεί ιοντισμό της ύλης. Παραδείγματα είναι η υπεριώδης ακτινοβολία, το ορατό φως, η υπέρυθρη ακτινοβολία και η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (π.χ. κινητή τηλεφωνία). Όταν η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία διαπερνά τους ιστούς, δεν διαθέτει αρκετή ενέργεια ώστε να προκαλέσει άμεση βλάβη στο γενετικό υλικό (DNA).
17
Μήκος Κύματος
Η απόσταση μεταξύ δύο επαναλαμβανόμενων σημείων κύματος δεδομένης συχνότητας. Αυτό το τμήμα του κύματος αποτελεί ένα πλήρη κύκλο. Αύξηση της συχνότητας του κύματος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μήκους κύματος.
18
Κεραίες Μικροκυψελών
Τύπος κεραίας που παρέχει πρόσθετη κάλυψη και χωρητικότητα σε περιοχές αστικών και προαστιακών μακροκυψελών όπου υπάρχει μεγάλο πλήθος χρηστών. Οι κεραίες μικροκυψελών τοποθετούνται στο επίπεδο του δρόμου, συνήθως στους εξωτερικούς τοίχους υφισταμένων κατασκευών, όπως κτιρίων, στύλων φωτισμού ή άλλου δημόσιου εξοπλισμού στο δρόμο. Οι κεραίες αυτές είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες για μακροκυψέλες και, όταν τοποθετούνται σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, είναι δυνατό να προσαρμοστούν εμφανισιακά στα χαρακτηριστικά του κτιρίου. Οι κεραίες μικροκυψελών παρέχουν ραδιοκάλυψη σε αποστάσεις συνήθως μεταξύ 300 και 1000 μέτρων και έχουν χαμηλότερη ισχύ εξόδου σε σχέση με τις κεραίες μακροκυψελών. Η ισχύς εξόδου είναι συνήθως μερικά watt.
19
Κεραίες Πικοκυψελών
Τύπος κεραίας που παρέχει περισσότερο εντοπισμένη κάλυψη από αυτήν των κεραιών μικροκυψελών. Συνήθως, οι κεραίες πικοκυψελών τοποθετούνται στο εσωτερικό κτιρίων όπου η κάλυψη δεν είναι καλή ή σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό χρηστών, όπως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή εμπορικά κέντρα.
20
Πομπός
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που μέσω μιας κεραίας εκπομπής εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.
21
Πυκνότητα Ισχύος
Η ισχύς του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ανά μονάδα επιφανείας. Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας ισχύος είναι το Watt ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2).
22
Ραδιοσυχνότητες - ΡΣ (Radiofrequency - RF)
Οι συχνότητες μεταξύ 30 kΗz και 300 GHz που χρησιμοποιούνται ευρέως στις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μεταδόσεων, των συστημάτων κινητών επικοινωνιών και των συστημάτων σταθερής ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης.

Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (SAR-Specific Absorption Rate)
Ο ρυθμός με τον οποίο η ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων απορροφάται από τη μονάδα μάζας βιολογικού ιστού. Χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της ισχύος ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται από οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπινου σώματος εξαιτίας της χρήσης εξοπλισμού, όπως τα κινητά τηλέφωνα, ή από την έκθεση του ανθρώπου σε άλλες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μονάδα μέτρησης του ρυθμού ειδικής απορρόφησης είναι το Watt ανά χιλιόγραμμο (W/kg).
23
Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
Ραδιοπομπός και ραδιοδέκτης ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μετάδοση και τη λήψη φωνής και δεδομένων προς και από κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στην περιοχή κάλυψης μιας κυψέλης. Αποτελείται από κεραίες, πομποδέκτες καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό φυλασσόμενο σε καμπίνα και οικίσκο κ.α.
24
Συχνότητα
Ο αριθμός των πλήρων κύκλων (ταλαντώσεων) ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ανά δευτερόλεπτο. Μονάδα μέτρησης της συχνότητας είναι το hertz (Ηz). 1 Hz = 1 κύκλος (ταλάντωση) ανά δευτερόλεπτο, 1 ΚΗz = 1000 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο , 1 MHz = 1000000 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο, 1 GHz = 1000000000 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο.
25
Sector Antenna
Τύπος κατευθυντικής κεραίας με διάγραμμα ακτινοβολίας που καλύπτει ένα κυκλικό τομέα ανοίγματος 60 έως 180 μοιρών, ανάλογα με την κατευθυντικότητα που την χαρακτηρίζει. Χρησιμοποιούνται για τη ραδιοκάλυψη περιορισμένης περιοχής.
26
2G (2nd Generation) ή Δεύτερη Γενιά
Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα για τη λειτουργία των συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Παραδείγματα τεχνολογιών Δεύτερης Γενιάς είναι το TDMA και το CDMA. Το GSM είναι ένα σύστημα επικοινωνιών Δεύτερης Γενιάς.
27
3G (3rd Generation) ή Τρίτη Γενιά
Ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τη νέα γενιά των συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Τα νέα συστήματα προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες πολυμέσων και πρόσβασης στο internet, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης video μέσω κινητού. Παραδείγματα τεχνολογιών Τρίτης Γενιάς είναι τα WCDMA και CDMA 2000. To UMTS είναι ένα σύστημα επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς.
28
In vitro μελέτες
Μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν απομονωμένα κύτταρα ή παρόμοια παρασκευάσματα ιστών με σκοπό τη διερεύνηση των βασικών μηχανισμών. Η αναγωγή των αποτελεσμάτων τέτοιων μελετών στον άνθρωπο και η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της μεμονωμένης και αποσπασματικής φύσης των σχετικών πειραμάτων.
29
In vivo μελέτες
Μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν πειραματόζωα και παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την αποτίμηση του πιθανού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία σε σχέση με τις in vitro μελέτες. Ωστόσο, παραμένουν αβεβαιότητες ως αποτέλεσμα των βιολογικών διαφορών και των διαφορετικών μηχανισμών απορρόφησης της ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ των πειραματοζώων και των ανθρώπων.
30
ANSI (American National Standards Institute)
Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης.
31
Bluetooth
Βιομηχανικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση συσκευών για μικρές αποστάσεις. Βασισμένη σε χαμηλού κόστους, μικρής εμβέλειας ραδιο-σύνδεση, η τεχνολογία Bluetooth μπορεί να συνδέσει πολλά είδη ψηφιακών συσκευών χωρίς την ανάγκη καλωδίου, προσφέροντας ελευθερία κίνησης. Στους χώρους εργασίας δικτυώνει συσκευές όπως Η/Υ, φορητούς Η/Υ, υπολογιστές παλάμης, εκτυπωτές, σαρωτές, ασύρματα ποντίκια και ασύρματα πληκτρολόγια. Στην κινητή τηλεφωνία το πρότυπο Bluetooth χρησιμοποιείται για ασύρματη "hands free" σύνδεση. Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του Bluetooth είναι μεταξύ 2400 και 2483.5 MHz. Η ισχύς εκπομπής μπορεί να φθάσει τα 100 mW, ανάλογα με την επιθυμητή εμβέλεια λειτουργίας.
32
CDMA (Code Division Multiple Access)
Τεχνολογία 2ης Γενιάς Πολλαπλής Πρόσβασης Διαίρεσης Κώδικα.
33
CENELEC (Commite Europeen de Normalisation Electrotechnique)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
34
CDMA 2000
Τεχνολογία 3ης Γενιάς Πολλαπλής Πρόσβασης Διαίρεσης Κώδικα.

DCS (Digital Cellular System)
Ψηφιακό Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών, ένα παγκόσμιο σύστημα για κινητές επικοινωνίες, με βάση τα δίκτυα Εξυπηρέτησης Προσωπικών Επικοινωνιών (PCS-Personal Communication Service) τα οποία χρησιμοποιούνται εκτός των Η.Π.Α.
35
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.
36
FCC (Federal Communications Commission)
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (ΗΠΑ).
37
GSM (Global System for Mobile Communications)
To Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών είναι παγκοσμίως τυποποιημένη τεχνολογία ψηφιακής κινητής επικοινωνίας 2ης Γενιάς. Χρησιμοποιεί την Τεχνολογία TDMA.
38
IARC (International Agency for Research on Cancer)
Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο, που υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Περισσότερες πληροφορίες στo διαδικτυακό τόπο www.iarc.fr.
39
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
H Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες είναι ένα ανεξάρτητο επιστημονικό σώμα που έχει αναπτύξει ένα σύνολο οδηγιών για τον περιορισμό της έκθεσης του ανθρώπου σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων. Οι οδηγίες αυτές έχουν υιοθετηθεί από πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.icnirp.de.
40
IEC (International Electrotechnical Commission)
Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή . Ένας παγκόσμιος οργανισμός που προετοιμάζει και εκδίδει διεθνή πρότυπα για όλες τις σχετικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Λειτουργεί ως η βάση για τη θέσπιση εθνικών προτύπων και ως αναφορά κατά την προετοιμασία διεθνών προσφορών και συμβολαίων. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.iec.ch.
41
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Αποτελεί πηγή επιστημονικών, τεχνικών και επαγγελματικών πληροφοριών, πόρων και υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.ieee.org.
42
NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements)
Εθνικό Συμβούλιο Αμερικής για την Προστασία από τις Ακτινοβολίες και τις Μετρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.ncrponline.org.
43
NRPB (National Radiological Protection Board)
Εθνικό Συμβούλιο Ακτινο Προστασίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αποστολή του είναι διττή: να προωθεί τη γνώση σχετικά με την προστασία της ανθρωπότητας από τους κινδύνους της ακτινοβολίας και να προσφέρει πληροφόρηση και συμβουλές για θέματα προστασίας από τους κινδύνους της ακτινοβολίας. Το NRPB έχει αναπτύξει ένα σύνολο εθνικών οδηγιών για την έκθεση του κοινού σε κύματα Ραδιοσυχνοτήτων. Αυτές οι οδηγίες βασίζονται στα ίδια επιστημονικά ευρήματα που βασίζονται και οι οδηγίες από την ICNIRP.
44
TDMA (Time Division Multiple Access)
Τεχνολογία 2ης Γενιάς Πολλαπλής Πρόσβασης Διαίρεσης Χρόνου.
45
TETRA (TΕrrestrial Trunked RΑdio)
Συγκαναλικό Ράδιο Δίκτυο Επίγειων Επικοινωνιών. Χρησιμοποιείται συνήθως από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και υπηρεσίες άμεσης δράσης.
46
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
Καθολικό Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών. Σύστημα κινητών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί την τεχνολογία WCDMA. Αποτελεί μέρος του διεθνούς οράματος της παγκόσμιας οικογένειας των συστημάτων κινητής επικοινωνίας τρίτης γενιάς. Κάποιες χώρες το αποκαλούν 3G.
47
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
Τεχνολογία 3ης Γενιάς Ευρυζωνικής Πολλαπλής Πρόσβασης Διαίρεσης Κώδικα.
48
WHO (World Health Organization)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ο φορέας των Ηνωμένων Εθνών που έχει ως αντικείμενο την παγκόσμια υγεία. Το 1996, ο ΠΟΥ ξεκίνησε το Διεθνές Πρόγραμμα για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (International EMF Project) με σκοπό την επιστημονική διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων του εύρους συχνοτήτων από 0 Ηz έως 300 GHz στην υγεία. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.who.int/peh-emf/en/.
49
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
Ασύρματο δίκτυο, που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες προκειμένου να μεταδώσει και να λάβει δεδομένα βασιζόμενο στην οικογένεια προτύπων της ΙΕΕΕ 802.16. Χρησιμοποιείται για την ασύρματη δικτύωση συσκευών που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Το WiMAX προσφέρεται από παρόχους που εγκαθιστούν ειδικούς σταθμούς βάσης (κεραίες) και η πρόσβαση από το χρήστη στην υπηρεσία γίνεται με ασύρματο τρόπο χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή με το σταθμό βάσης. Θεωρητικά η μέγιστη απόσταση σύνδεσης σταθμού βάσης με τερματικές συσκευές χρηστών (εμβέλεια) μπορεί να φθάσει τα 50 χιλιόμετρα. Στην πράξη, η εμβέλεια κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 χιλιομέτρων και εξαρτάται από το πόσο πυκνά δομημένη είναι η περιοχή που καλύπτει ένας σταθμός βάσης. Ένα χαρακτηριστικό των τερματικών συσκευών WiMΑΧ παρόμοιο με αυτό των κινητών τηλεφώνων είναι ότι δεν εκπέμπουν σταθερή ισχύ. Όσο πλησιέστερα βρίσκεται μία συσκευή στο σταθμό βάσης τόσο λιγότερη ισχύ εκπέμπει.
50
Wi-Fi (Wireless Fidelity)
Ασύρματο τοπικό δίκτυο που μεταδίδει και λαμβάνει δεδομένα βασιζόμενο στην οικογένεια προτύπων της ΙΕΕΕ 802.11.
51
WLAN (Wireless Local Area Network)
Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο. Χρησιμοποιείται για τη δικτύωση συσκευών σε αποστάσεις από 30 έως 100 μέτρα και στον ελεύθερο χώρο ως 300 μέτρα. Πρόκειται για τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος που προσφέρει πρόσβαση σε ένα τοπικό δίκτυο με μικρή εμβέλεια, για παράδειγμα σε αεροδρόμια ή ξενοδοχεία. Το WLAN λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 2400 - 2483.5 MHz (όπως το Bluetooth) όπως επίσης και στην περιοχή των 5 GHz, που όμως δεν χρησιμοποιείται ευρέως προς το παρόν. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) των τερματικών συσκευών είναι 100 mW και 1 W, αντίστοιχα

Πηγή: ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: