Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Με το υπόψη προσχέδιο Κ.Υ.Α. δημιουργείται, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», που στόχο έχει τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενημέρωση του.


Επιπλέον, με την εν λόγω Κ.Υ.Α. θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και καθορίζονται:
α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων, που συνδέονται στο Δίκτυο.
β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου.
δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Τ.Ε.Ε., των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους.
ζ. Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, οι προτάσεις, απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση του υπόψη σχεδίου Κ.Υ.Α.


Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ: 

http://www.opengov.gr/yme/?p=2531

Καταληκτική Ημερομηνία: 20 Αυγούστου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: