Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συστήματα φωτισμού ανάγκης

Τα συστήματα φωτισμού ανάγκης, παρέχουν στοιχειώδη ή επαρκή φωτισμό – ανάλογα με την περίσταση – σε περιπτώσεις διακοπής του δικτύου γενικής παροχής της κύριας ηλεκτροδότησης μιας εγκατάστασης. 
Η κάθε μελέτη εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από σχετικά πρότυπα EN 1838, EN 50171, EN 50172 και EN 60598 - 2 - 22.

Ο φωτισμός ανάγκης τίθεται σε λειτουργία σε μια εγκατάσταση στην περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου κύριας ηλεκτροδότησης αυτής και διακρίνεται σε: 

1. φωτισμό ασφαλείας ή φωτισμό έκτακτης ανάγκης,


2. εφεδρικό φωτισμό, που έχει ως σκοπό να παρέχει ικανοποιητικό φωτισμό ώστε να υπάρχει     δυνατότητα λειτουργίας μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, η οποία – συνήθως – παρέχεται από     ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η / Ζ).
                                         Σήμανση φωτισμού οδού διαφυγής
 Φωτισμός οδού διαφυγής


Οι εγκαταστάσεις φωτισμού έκτακτης ανάγκης  κατηγοριοποιούνται  στα παρακάτω είδη:

1. Οδών διαφυγής, που έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της εξόδου από οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης,

2. Αντιπανικού (ανοιχτών χώρων), που έχουν ως σκοπό την αποφυγή δημιουργίας πανικού και την εξασφάλιση της ομαλής κίνησης  προς τις οδούς διαφυγής

3. Χώρων υψηλού κινδύνου, που έχουν ως σκοπό την συμβολή στην περάτωση μιας επικίνδυνης εργασίας, και ταυτόχρονα την διασφάλιση της εξόδου στα άτομα που ασχολούνται σε αυτήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: