Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διηλεκτρική αντοχή ... ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Οι διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούνται στην πράξη, διακρίνονται σε κατηγορίες που αφορούν τη συμπεριφορά της διηλεκτρικής τους αντοχής σε συγκεκριμένη τιμή τάσης (IEC 60664-1).
Έτσι, οι διάφορες συσκευές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.
 

Πιο συγκεκριμένα έχουμε:
 
-- την κατηγορία Ι, που αναφέρεται σε ηλεκτρονικές συσκευές,
 
-- την κατηγορία ΙΙ, που αναφέρεται σε διατάξεις οικιακής χρήσης,
 
-- την κατηγορία ΙΙΙ, που αναφέρεται σε διατάξεις μόνιμα συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό   δίκτυο π.χ. διακόπτες, εκκινητές, μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και
 
-- την κατηγορία ΙV, που αναφέρεται σε διατάξεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων π.χ. καλώδια, ασφάλειες κ.λπ.
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η τιμή της τάσης της διηλεκτρικής αντοχής εξοπλισμού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει αυτός, για τάση λειτουργίας 230 / 400 V κατά (IEC 60664-1).
 
Κατηγορία συσκευής              Ι        ΙΙ       ΙΙΙ       ΙV
 
Διηλεκτρική αντοχή [σε V1500  2500  4000  6000    
 
 
Πηγή: Raycap

Δεν υπάρχουν σχόλια: