Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Νέος κανονισμός της Ε.Ε. για τον οικολογικό σχεδιασμό των μετασχηματιστών ισχύος

Οι μετασχηματιστές ισχύος αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα πιο σημαντικά προϊόντα ενέργειας, τα οποία πρέπει να εμφανίζουν προτεραιότητα στη θέσπιση κανόνων οικολογικού σχεδιασμού, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. 
Αυτό συμβαίνει διότι οι μετασχηματιστές ισχύος (Μ/Σ) παρουσιάζουν εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς εκτιμάται ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 (EU28), οι απώλειες που οφείλονται στη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων Μ/Σ ανέρχονται σε περίπου 100 TWh με ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της τάξης των 40 εκατομμυρίων τόνων. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 548/2014 - 21/5/2014 ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων για τους μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιουνίου 2014. 
Ακόμη, θεσπίζει όλες τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία μετασχηματιστών υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Ελαίου ή Ξηρού τύπου) με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 1 kVA που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συχνότητας 50 Hz ή σε βιομηχανικές εφαρμογές.
   
                    (α)                                        (β) 

(α) Μετασχηματιστής λαδιού και (β) μετασχηματιστής χυτορητίνης (ξηρού τύπου)

Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων με τις απαιτήσεις του νέου αυτού κανονισμού είναι η 1η Ιουλίου 2015, αλλά και το πλήρες χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτού δίνονται στον παρακάτω πίνακα.


Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
21 Οκτωβρίου 2009
Η Ε.Ε. υιοθέτησε την  αναθεωρημένη «οδηγία οικολογικού σχεδιασμού» (Ecodesign Directive 2009/125/ΕΚ) για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.  Η οδηγία αυτή θεσπίζει το πλαίσιο κατασκευής και διακίνησης ανάλογων προϊόντων εντός των κρατών μελών της Ένωσης και συμπληρώνεται από τα "μέτρα εφαρμογής" που αναφέρονται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις (Environmental Quality issues) για μεμονωμένα προϊόντα και συστήματα.
11
Ιουνίου 2014
H Επιτροπή της Ε.Ε. εξέδωσε κανονισμό για την εφαρμογή συγκεκριμένων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για μετασχηματιστές με την απόφαση 548/2014.
1
Ιουλίου 2015
Οι μετασχηματιστές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις απόδοσης της 1ης βαθμίδας του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό (548/2014).
2017
Ενδιάμεση αξιολόγηση των απαιτήσεων του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1
Ιουλίου 2021
Οι μετασχηματιστές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις απόδοσης της 2ης βαθμίδας του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό (548/2014).

ΠΗΓΗ: ΑΒΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια: