Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, οι Τύποι των Προσόντων, οι Φορείς Χορήγησης και οι Θεματικοί Τομείς

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.) και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των διαφόρων προσόντων. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στο να αποτελέσει μία ευκαιρία για την προώθηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε τίτλους  προσόντων ή  να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες,επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Επίπεδα Ε.Π.Π.,
 2. Τύποι Προσόντων,
 3. Φορείς Χορήγησης,
 4. Θεματικοί Τομείς,
 5. Εκπαιδευτικοί Τομείς.
Πιο συγκεκριμένα, 

κάντε κλικ στις χρωματισμένες επισημάνσεις.

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. 
Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

Τύποι Προσόντων

Τα προσόντα κατηγοριοποιούνται σε τύπους. 
Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες τίτλων με κοινά χαρακτηριστικά. 
Η χρήση των Τύπων Προσόντων διευκολύνει κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των τίτλων σπουδών, οι οποίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο.

Φορείς Χορήγησης

Ο φορέας που εκδίδει τις πιστοποιήσεις (τα πιστοποιητικά, τα διπλώματα ή τους τίτλους) που αναγνωρίζουν επίσημα τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) ενός ατόμου, έπειτα από μία διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης.
Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: