Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ΕΔΔΗΕ) από τη ΡΑΕ

Μια σημαντική ηλεκτρολογική ενημέρωση από τον κ Γιώργο Σαρρή δημοσίευσε η εφημερίδα ο Εγκαταστάτης, την οποία και αναδημοσιεύω.
Σύμφωνα με αυτή, δημοσιεύθηκε (5 / 1 / 2017) από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια (ΡΑΕ) το βασικό δευτερογενές ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει την κύρια δραστηριότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μέσω της θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ΕΔΔΗΕ ή Κώδικας Δικτύου, Απόφαση ΡΑΕ 395/2016)  βάσει των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4001/2011.


Το κείμενο του Κώδικας ΕΔΔΗΕ βρίσκεται στο link: http://www.rae.gr/site/file/system/docs/codes_new/050117

Ο Κώδικας αποτελείται από 142 συνολικά σελίδες. 


Τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία για ηλεκτρολόγους κατά την άποψη του γράφοντος (του κ Γιώργου Σαρρή), μετά από την πρώτη του ανάγνωση είναι τα ακόλουθα: 
1.   Με βάση το Άρθρο 2 πρέπει να αναμένονται Εγχειρίδια Εφαρμογής, τα οποία θα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, θα θεσπίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρα πρέπει να αναμένεται Εγχειρίδιο οδηγιών σύνδεσης με το δίκτυο (ένα από τα προβλεπόμενα εγχειρίδια).
2.   Με βάση το Άρθρο 13 ορίζεται η μέγιστη αναμενόμενη τιμή της έντασης βραχυκυκλώσεως στα διάφορα επίπεδα του δικτύου.
3.   Με βάση το Άρθρο 15 τα δίκτυα ΤΤ (άμεσης γείωσης) της Αττικής παραμένουν, με αναφορά σε σύστημα γείωσης της εγκατάστασης (OXI του δημόσιου δικτύου ύδρευσης). 
4.   Στο Άρθρο 34 ορίζονται οι προϋποθέσεις για αποζημίωση καταναλωτών για βλάβες συσκευών εξαιτίας συμβάντων που σχετίζονται με το Δίκτυο.
5.   Στο Άρθρο 59 ορίζονται οι κατηγορίες προσωρινών συνδέσεων στο Δίκτυο.
Στο Άρθρο 66 περιγράφεται το όριο κυριότητας των εγκαταστάσεων (Δίκτυο – καταναλωτής). 
6.   Στο Άρθρο 72 γίνεται αναφορά στα μέσα ζεύξης και προστασίας όπως επίσης για την γείωση των εγκαταστάσεων των Χρηστών.
7.   Στο Άρθρο 76 γίνεται σαφής αναφορά ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων των Χρηστών τελεί υπό την ευθύνη τους.
8.   Στο Άρθρο 95 γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις ρευματοκλοπές. 

Καλή ανάγνωση και καλή εφαρμογή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: