Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ο τρόπος “λειτουργίας” του ηλεκτρολόγου στη σύγχρονη εγκατάστατη

Η υλοποίηση μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει υποχρεωτικά, να πραγματο­ποιείται από άτομα που διαθέτουν την σχετική άδεια ηλεκτρολόγου εγκατα­στάτη. Αυτό, γιατί οι σωστοί επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες – όπως στην πράξη αποδεικνύεται – είναι σε θέση να εκτιμούν το υπεύθυνο προς τους συνανθρώ­πους τους έργο που επιτελούν.


Η συνειδητοποίηση του υπεύθυνου προς τους συνανθρώπους του κοινωνι­κού έργου του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη από τον ίδιο, είναι απόρροια των βιω­ματικών προσεγγίσεών του και αποτέλεσμα των παρακάτω συνιστωσών, οι οποίες αφορούν:
ü   γνώσεις Ηλεκτροτεχνίας, με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τους στην τεχνι­κή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ü   γνώσεις βασικών Ορισμών και Τεχνικών Όρων που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
ü   γνώσεων των Απαιτήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και παλιότερα στους Κ.Ε.Η.Ε., ώστε να καλλιεργεί την συνείδηση των ηλεκτρολογικών έλεγχων,
ü   έμφυτης συνείδησης ατομικής ευθύνης και υποχρεώσεων, αλλά και ταυτό­χρονα της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, και φυσικά,
ü   γνώσεων ηλεκτρολογικού marketing.

Η λειτουργία του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη παριστάνεται στο παρακάτω διάγραμμα:Δεν υπάρχουν σχόλια: