Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικές με τον φωτισμό

Η περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με το φωτισμό γίνεται ολοένα πιο αυστηρή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προδιαγραφές για επαναπροσδιορισμό απαιτήσεων σχετικά με αυτόν.
Οι απαιτήσεις αυτές επηρεάζουν από νομικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς την υλοποίηση της κάθε εγκατάστασης φωτισμού. Στα παρακάτω περιγράφονται – διεξοδικά – οι διάφορες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις φωτισμού.

Κινητήρες και Ευρωπαϊκός Κανονισμός MEPS

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) θέτει υποχρεωτικά όρια για το βαθμό απόδοσης των κινητήρων που χρησιμοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτόν, στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που παρατίθεται, οι κινητήρες θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο IEC 60034-30 (2008), που ορίζει τα όρια για τις κλάσεις απόδοσής τους.


Το εύρος των περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος

Το εύρος των περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με ιδιαίτερη έμφαση  στο ορατό φως, δίνεται στο παρακάτω σχήμα