Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημοσίευση του ΦΕΚ Α 254 με το νέο νόμο 4763/2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Δημοσιεύθηκε, διορθωμένο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για το Εθνικό́ Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, με:

-- ενσωμάτωση στην ελληνική́ νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά́ με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173),

-- κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ́ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.