Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΙΕΚ ...

Στο ΦΕΚ 141 / 12 - 6 - 2013 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 108, για τον χαρακτηριστικό τίτλο:

"Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα."

Αυτό περιλαμβάνει  6 Μέρη και το καθένα από αυτά μερικά Άρθρα (συνολικά 21), και ένα από αυτά 6 Παραρτήματα, και πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ειδικότητά μας.
Πιο συγκεκριμένα:


ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Αντικείμενο
Άρθρο 2: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Ειδικότητες και Βαθμίδες
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

ΜΕΡΟΣ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 4: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα
Άρθρο 5: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

ΜΕΡΟΣ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
Άρθρο 6: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες
Άρθρο 7: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας
ΜΕΡΟΣ 4: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   
Άρθρο 8: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα
Άρθρο 9: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ    
Άρθρο 10: Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιώους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών
Άρθρο 11: Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας
Άρθρο 12: Ποιτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων
Άρθρο 13: Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών
Άρθρο 14: Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων
Άρθρο 15: Άλλες διατάξεις
Άρθρο 16: Λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ 6: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 17: Μεταβατικές Διατάξεις για τους Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου Άρθρο 18: Μεταβατικές Διατάξεις για τους ΕγκαταστάτεςΗλεκτρολόγους
Άρθρο 19: Καταργούμενες Διατάξεις
Άρθρο 20: Προσάρτηση Παραρτημάτων
Παράρτημα Α: Υπόδειγμα Αίτησης & Υπόδειγμα Δήλωσης
Παράρτημα Β: Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών 
Παράρτημα Γ:  Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών
Παράρτημα Δ:  Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9, και 17 
Παράρτημα Ε:  Υπόδειγμα Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
Παράρτημα Ζ: Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων
Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος (... από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ... δηλαδή, από 12 Ιουνίου 2013)


Το συγκεκριμένο ΦΕΚ- που το περιμέναμε ... κάτι χρόνια - απαιτεί μελέτη και ενημέρωση ... των μαθητών μας (παλιών και νέων).Δεν υπάρχουν σχόλια: