Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών! Αντικείμενο, διαδικασία και ... προβληματισμοί

Ένα από τα πολλά θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά την νέα σχολική χρονιά 2014 - 15, θα είναι αυτό της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Τα ερωτήματα είναι πολλά, και οι επιφυλάξεις όλων ακόμη περισσότερες!

Στα παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης των τμημάτων του ΦΕΚ 240-5/11/2013 - στο οποίο υπάρχει το Προεδρικό Διάταγμα Αρ. 152 με τίτλο "Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"- και τα οποία αφορούν τον κάθε μάχιμο εκπαιδευτικό.Μια συνοπτική παρουσίαση των Κεφαλαίων και των Άρθρων του Π.Δ. 152 / ΦΕΚ 240 – 2/11/2014 για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται στον παρακάτω πίνακα, ενώ, για να διαβάσετε το πλήρες κείμενό του θα χρειαστεί να κάνετε κλικ εδώ.

Συνοπτική παρουσίαση Κεφαλαίων & Άρθρων του Π.Δ. 152 / ΦΕΚ 240 – 2/11/2014 για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αρ. Κεφ. / Τίτλος
Άρθρο /
 Περιγραφή Άρθρου
1o
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 2
Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές
2o
Όργανα, κριτήρια

και αποτίμηση της αξιολόγησης
Άρθρο 3
Κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας
Άρθρο 4
Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Άρθρο 5
Ποιοτικός χαρακτηρισμός και κλίμακα βαθμολόγησης
Άρθρο 6
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού (άρθρο 3, παρ. 1)
Άρθρο 7
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης (άρθρο 3, παρ. 2)
Άρθρο 8
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων και διευθυντών και υποδιευθυντών Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) (άρθρο 3, παρ. 3)
Άρθρο 9
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών εκπαίδευσης (άρθρο 3, παρ. 4)
Άρθρο 10
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) (άρθρο 3, παρ. 5)
Άρθρο 11
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), των υπευθύνων και αναπληρωτών υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), των υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των προϊσταμένων των γραφείων νομικής υποστήριξης (άρθρο 3, παρ. 6 και 7)
Άρθρο 12
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, των υπευθύνων και τεχνικών υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των υπευθύνων στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.), καθώς και υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) (άρθρο 3, παρ. 8)
Άρθρο 13
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης (Σ.Ε.Κ.) και Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.) (άρθρο 3, παρ. 9)
Άρθρο 14
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των  εκπαιδευτικών (άρθρο 3, παρ. 10)
Άρθρο 15
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών που ασκούν ιδιαίτερα καθήκοντα
& από άρθρο 3, παρ. 12
Άρθρο 16
Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας
3o
Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 17
Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 18
Έλεγχος των τυπικών στοιχείων στις εκθέσεις αξιολόγησης
Άρθρο 19
Έντυπα Αξιολόγησης - Τρόπος σύνταξης και τήρησης των εκθέσεων αξιολόγησης
Άρθρο 20
Δικαίωμα ένστασης, αρμόδια όργανα και έκταση ελέγχου
Άρθρο 21
Διαδικασία ένστασης
4o
Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 22
Αξιολόγηση δόκιμων εκπαιδευτικών και διευθυντών και εκπαιδευτικών των προτύπων
Άρθρο 23
Αξιολόγηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Άρθρο 24
Αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους
Άρθρο 25
Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος

Στα επόμενα θα επικεντρωθούμε εντελώς συνοπτικά στα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο καθένας από εμάς (... μάχιμος εκπαιδευτικός),  για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:

α) Κατηγορία I - Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,75):
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.
ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη
γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης

β) Κατηγορία II - Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,50):
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα

γ) Κατηγορία III - Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,25):
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία
ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα
γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης
δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών

δ) Κατηγορία IV - Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50):
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς

ε) Κατηγορία V - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τάξης, οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι των Σ.Ε. της επαγ­γελματικής εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια:

Α. της διοικητικής αξιολόγησης από τους διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, αντίστοιχα, και

Β. της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τους οικείους σχολικούς συμβούλους,
ι) οι εκπαιδευτικοί Δευ­τεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους σχολικούς συμβούλους  ειδικότητας και
ιι) οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι Σ.Ε. από σχολικούς συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης των ΣΕΚ, που ορίζονται από τον περιφερειακό διευθυντή.Δεδομένου ότι ένας ποιοτικός χαρακτηρισμός καλύπτει φάσμα περιπτώσεων, ο αξιολογητής, μετά την κατάταξη του αξιολογούμενου σε κάποια από τις τέσσερις βαθμίδες της ποιοτικής κλίμακας, προβαίνει στην ακριβή τοποθέτησή του εντός του φάσματος με τη χρήση αριθμητικού βαθμολογικού δείκτη από 100βαθμη κλίμακα. Η αντιστοίχιση τετράβαθμης ποιοτικής κλίμακας και εκατοντάβαθμης αριθμητικής κλίμακας έχει ως εξής:
α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί,
β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί
γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και
δ) «εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί.


4. Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών (κεφ. 2ο / άρθρο 14)

4.1. Κριτήρια της κατηγορίας Ι του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
α) διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες
β) παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη 
γ) οργάνωση της σχολικής τάξης 

4.2. Κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ του σχεδιασμού, προ­γραμματισμού και προετοιμασία της διδασκαλίας σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων
α) βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη  διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας
β) στόχοι και περιεχόμενο κατά την προετοιμασία ευρύτερης ενότητας μαθημάτων
γ) διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα κατά την προετοιμασία


4.3. Κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ της διεξαγωγής της διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών
α) μαθησιακή και ψυχολογική προ­ετοιμασία του μαθητή για τη διδασκαλία του νέου μαθήματος
β) διδακτικές ενέργειες και εκ­παιδευτικά μέσα
γ)  βαθμός κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών 
δ) εμπέδωση της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των μαθητών

4.4. Κριτήρια της κατηγορίας ΙV της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας
α) τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις
β) συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως «οργανισμού που μαθαίνει» και στις         διαδικασίες αυτοαξιολόγησής της
γ) επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και με φορείς του δημόσιου και με μη κερδοσκοπικούς του ιδιωτικού τομέα, για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκπαίδευση

4.5. Κριτήρια της κατηγορίας V της επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (ισχύει το παρ. 5 - άρθρο 10)
(α) κριτήρια τυπικών προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης, δεν υπάρχουν στοιχεία για εξειδικεύσεις στις τεχνικές ειδικότητες και
(β) σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται σε
     (β1) κριτήρια επιμόρφωσης,
     (β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και
     (β3) κριτήρια γενικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης.


5. Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας  [κεφ. 2ο / άρθρο 16]

1. Βαθμολογία της κάθε κατηγορίας:
ΤΒ = Άθροισμα όλων των γινομένων (ΒΚτi x ΣΚτi) / 

Άθροισμα ΣΚτi (=5)  

όπου:

  ΒΚτi = η βαθμολογία της i – κατηγορίας και

  ΣΚτi = ο συντελεστής βαρύτητας αυτής.

2. Τελική βαθμολογία κάθε αξιολογούμενου εκπαι­δευτικού 
ΤΒ = {(ΣΚτ1 x ΒΚτ1) + (ΣΚτ2 x ΒΚτ2) + (ΣΚτ3 x ΒΚτ3) +
+ (ΣΚτ4 x ΒΚτ4) + (ΣΚτ5 x ΒΚτ5)} / 5
όπου:  

ΤΒ  = Η τελική βαθμολογία,

ΒΚτ = Βαθμός κατηγορίας που προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου της (5 συνολικά) και

ΣΚτ = Συντελεστής κατηγορίας κριτηρίων (του καθενός από αυτά).Παρατηρήσεις

1. Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) υπολογίζεται με χρήση υπολογιστή και εκφράζεται ως δεκαδικός

αριθμός με προσέγγιση εκατοστού.

 2. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας.


6. Διαδικασία αξιολόγησης  [κεφ. 3ο / άρθρο 17]

1. Η διαδικασία της διοικητικής αξιολόγησης διενεργείται ως εξής: 

α) Οι αξιολογητές πριν από την έναρξη της αξιολόγησης προσκαλούν εγγράφως τους αξιολογούμενους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης αναφορικά με την επικείμενη αξιολόγηση

β)  Οι αξιολογητές μετά το πέρας της διαδικασίας συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης

Οι εκθέσεις αξιολόγησης γνωστοποιούνται εντός της αξιολογικής περιόδου ή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της.

2. Η διαδικασία της  εκπαιδευτικής αξιολόγησης διενεργείται ως εξής: 

α) Ο  αξιολογητής κοινοποιεί σχετική πρόσκληση προς τον αξιολογούμενο... οπότε αρχίζει η συγκεκριμένη αξιολόγηση  

β) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
     αα) Προγραμματισμός και προετοιμασία της παρακο­λούθησης διδασκαλιών
     ββ) Παρακολούθηση δύο (2), τουλάχιστον, διδασκαλιών
     γγ) Μετααξιολογική συζήτηση και αναστοχασμός 


7. Έντυπα Αξιολόγησης - Τρόπος σύνταξης και τήρησης των εκθέσεων  αξιολόγησης    [κεφ. 3ο / άρθρο 19]

1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται με εκθέσεις αξιολόγησης. 
     Η έκθεση αξιολόγησης κάθε εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος του προσωπικού του μητρώου.

2.  Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε τρία αντίτυπα:
·  ένα για τον αξιολογούμενο,
·  ένα για τον υπηρεσιακό του φάκελο και
·  ένα για τον διευθυντή της σχολικής μονάδας (για εκπαιδευτικούς Π. Ε.) ή για τον διευθυντή διεύθυνσης εκπαίδευσης (για εκπαιδευτικούς Δ. Ε.).


8. Αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους    [κεφ. 4ο / άρθρο 24]

Κάθε αξιολογούμενος εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του.
Η αξιολόγηση της παρούσας παραγράφου είναι έγγραφη, επώνυμη και προαιρετική και υποβάλλεται στον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή που υπόκειται στην αξιολόγηση των υφισταμένων του.
Ο αποδέκτης της αξιολόγησης των υφισταμένων εκτιμά και χρησιμοποιεί κατά την κρίση του τις αξιολογήσεις.


9. Μεταβατική διάταξη   [κεφ. 4ο / άρθρο 24]

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: Αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που κατά την 31η Μαΐου του 2014 συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από το βαθμό που κατέχουν στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011.
Ενημερωτική σημείωση
Το υλικό (οδηγίες για την αξιολόγηση των δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών) που μοιράζεται  στα Στελέχη Εκπαίδευσης  (Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους) στα Σεμινάρια Αξιολόγησης, που γίνονται στο υπουργείο Παιδείας φέρει τον τίτλο «Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 152/2013)», θα το βρείτε εδώ.  Προβληματισμοί του γράφοντος

Αξιολογώ (;), Αξιολογείς (;), Αξιολογεί (!) ... με αξιοκρατία (;), αντικειμενικά (;), χωρίς εμπάθεια (;) κ.λπ.
  • Πόσο χρόνο απαιτεί μια αξιολόγηση εκπαιδευτικού;
  • Σε πόσο χρόνο θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών;
  • Έχει οικονομικό κόστος η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών, και αν ναι, έχει υπολογισθεί;
  • Θα ισχύσει η ποσόστωση αξιολόγησης ων εκπαιδευτικών όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο Νομοσχέδιο για το Δημόσιο το οποίο καθορίζει με σαφήνεια ότι το 25% (ανώτερο) μιας υπηρεσίας μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα, ενώ, πρέπει οπωσδήποτε ένα 15% να βαθμολογηθεί με κάτω της βάσης! 
  • Ποιος ο πραγματικός σκοπός της αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών; ... ιδιαίτερα με την ύπαρξη της ποσόστωσης;
  • Γνωρίζετε για τη δημιουργία του portfolio (ατομικός φάκελος υλικού / χαρτοφύλακας) του εκπαιδευτικού; Θα περιλαμβάνει, όπως υποψιαζόμαστε (;) [Σύντομο βιογραφικό, Εκπαιδευτική φιλοσοφία και διδακτικούς στόχους, Τα μαθήματα που έχει διδάξει ή και που προγραμματίζουν να διδάξει ο εκπαιδευτικός, Σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικό υλικό (το οποίο είναι προσωπικό ... και δεν κοινοποιείται), Παραδείγματα τμημάτων διδασκαλιών (διαγωνίσματα κ.λπ.), Δραστηριότητες του αξιολογούμενου στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο.
Θα ήθελα να παρακολουθήσω μια διδασκαλία σε πραγματική τάξη ενός αξιολογητή, για να δω πως εφαρμόζονται από αυτόν τα κριτήρια του άρθρου 14, ... για να γίνω και εγώ καλύτερος εκπαιδευτικός!!!

Είναι γεγονός πως έρχονται δύσκολες μέρες ... με εκπλήξεις κ.λπ..


Τέλος, Καλή Σχολική Χρονιά 2014 - 15 να έχουμε, με υγεία και δημιουργία!


Δεν υπάρχουν σχόλια: