Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στην έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία - Π.Δ.120/2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 120/2016 (ΦΕΚ Α΄ 203/26.10.2016), το οποίο εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
Πρόκειται για την «εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ “περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ” (EE L179/1 της 29.06.2013)».


Το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ).
Ακόμη, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε ΗΜΠ κατά την εργασία τους.
Επίσης, καλύπτει όλες οι γνωστές άμεσες βιοφυσικές επιπτώσεις και οι έμμεσες επιπτώσεις οι οποίες προκαλούνται από ΗΜΠ. Για την ακρίβεια, εξετάζονται οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις λόγω της έκθεσης των εργαζομένων σε δυο κύριες περιοχές συχνοτήτων: περιοχή 0 - 10 ΜHz, για προστασία από τις μη θερμικές επιδράσεις. (ηλεκτροδιεγερτικές επιδράσεις στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα) και περιοχή 100 kHz-300 GHz για προστασία από τις θερμικές επιδράσεις. [Στο εύρος συχνοτήτων από 100 kHz έως 10 MHz υπάρχουν τόσο θερμικές όσο και μη θερμικές επιπτώσεις]. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ηλεκτρομαγνητικα πεδια

Τέλος, με αυτό το προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και οι οριακές τιμές έκθεσης (ELV) και επίπεδα δράσης (ΑL). Οι οριακές τιμές έκθεσης (ELV) καλύπτουν μόνο τις επιστημονικώς παγιωμένες σχέσεις μεταξύ των βραχυπρόθεσμων άμεσων βιοφυσικών επιπτώσεων και της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι οριακές τιμές διακρίνονται σε αυτές με επιπτώσεις στην υγεία και σε αυτές με αισθητηριακές επιπτώσεις, ενώ τα επίπεδα δράσης σε χαμηλά και υψηλά. Τονίζεται ότι παρόλο που η οδηγία για τα ΗΜΠ δεν εξαιρεί κανένα συγκεκριμένο είδος εργασίας ή τεχνολογίας, τα πεδία στους περισσότερους χώρους εργασίας είναι τόσο ασθενή ώστε δεν ενέχουν κινδύνους. 
Το πλήρες κείμενο του Προεδρικού αυτού Διατάγματος θα το βρείτε εδώ. 

Πηγή: nomotelia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: