Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) τύπου B

Οι Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) [Residual Current Devices (RCD) ή απλά αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες] τύπου B είναι συσκευές κατάλληλες για όλες τις περιπτώσεις προστασίας σε εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών, από όλα τα είδη των ρευμάτων σφάλματος (διαρροής).
Έτσι, οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος τύπου Β παρέχουν προστασία από επιπρόσθετα ρεύματα σφαλμάτων προς τη γη, τα οποία, όμως, δεν διασφαλίζουν την ορθή παρέμβαση και λειτουργία διακοπής μιας διάταξης διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ / RCD) τύπου Α [δες την υπενθύμιση στο τέλος]. 

Δηλαδή, παρέχουν και προστασία από τα επιπρόσθετα ρεύματα σφαλμάτων προς τη γη:
1.   με συνεχή μορφή κύματος ή
2.   με πολυποίκιλες τιμές συχνότητας και με υψηλών τιμών αρμονικών χαρακτηριστικών.


Χαρακτηριστική απεικόνιση συμβολισμών λειτουργιών  διάταξης διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ / RCD) τύπου Β, σύμφωνα με το IEC 62423

Οι παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ρεύματα σφαλμάτων προς τη γη (τυπικές διαρροές ρεύματος) είναι δυνατόν να εμφανισθούν με την παρουσία:
-- τριφασικών AC / DC μετατροπέων AC / DC, όπου, λόγω της έλλειψης διπλής μόνωσης, υπάρχει περίπτωση να εμφανισθούν ελαττώματα μόνωσης στο τμήμα του το κύκλωμα συνεχούς ρεύματος,
-- μετατροπείς συχνότητας τριών φάσεων, όπου, τα ρεύματα βραχυκυκλώματος γείωσης υπάρχει περίπτωση να εμφανισθούν ρεύματα υψηλής συχνότητας ή ρεύματα με υψηλές αρμονικές,
-- UPS τριών φάσεων, όπου, εξαιτίας της έλλειψης διπλής μόνωσης, υπάρχει περίπτωση να εμφανισθούν ελαττώματα μόνωσης στο τμήμα του κυκλώματος συνεχούς ρεύματος,
-- ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού, εφόσον στο εσωτερικό της συσκευής, υπάρχουν διατάξεις ισχύος συνεχούς ρεύματος που εντάσσονται στη λειτουργία μετατροπέα AC / DC (π.χ. τομογράφος κ.λπ.,
-- φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία δεν διαθέτουν έναν απλό διαχωρισμό μεταξύ της πλευράς εναλλασσόμενου (AC) και της πλευράς συνεχούς ρεύματος (DC.) και
-- σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την παροχή ισχύος τριών φάσεων.

 

Μορφή τετραπολικής διάταξης διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ / RCD) τύπου Β

Για τον εντοπισμό του συνεχούς ρεύματος διαρροής της οποιαδήποτε μορφής, είναι απαραίτητη η τροφοδοσία τάσης της τάξης των 50V, που δίνεται από όλα τα καλώδια τροφοδοσίας. 
Το τμήμα της συσκευής που εξαρτάται από την τάση διαθέτει τη μέγιστη δυνατή προστασία από αυτήν. Έτσι, ακόμη και στην περίπτωση που ένας μόνο αγωγός έχει τάση και συγχρόνως υπάρχει και ρεύμα διαρροής, εξασφαλίζεται η προστασία από την μη εξαρτώμενη από την τάση του δικτύου απόζευξη του ευαίσθητου σε παλμικό ρεύμα τμήματος της συσκευής.


Διάγραμμα εσωτερικής συνδεσμολογίας διάταξης (διακόπτη) διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ / RCD) τύπου Β


Υπενθύμιση

Οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος τύπου A ενδείκνυνται για τον εντοπισμό ημιτονοειδών εναλλασσόμενων ρευμάτων διαρροής, καθώς επίσης, και για παλμικά ρεύματα διαρροής με συνεχή συνιστώσα. Η  διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) τύπου Α – εξαιτίας των πολλών συσκευών με ηλεκτρονικά στοιχεία κυκλωμάτων άμεσης μετατροπής του εναλλασσόμενου σε συνεχές ρεύμα (π.χ. παλμοτροφοδοτικό) που περιλαμβάνονται σε μια σύγχρονη ηλεκτρική εγκατάσταση – είναι στις μέρες μας, η πλέον συνηθισμένη διάταξη για την προστασία από εναλλασσόμενα και παλμικά ρεύματα διαρροής, π.χ. στη Γερμανία … όχι όμως και στη χώρα μας, που χρησιμοποιούνται – ακόμη – κατά κόρον οι  ΔΔΡ τύπου ΑC.
Με τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) τύπου Α, εντοπίζονται και τα πιθανά ρεύματα διαρροής που μπορεί να εμφανισθούν και σε μονοφασικούς καταναλωτές που διαθέτουν πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία στην εσωτερική τους τροφοδοσία π.χ. πλυντήρια, ηλεκτρονικά ballast κ.λπ.).

Χαρακτηριστικός πίνακας συγκριτικών στοιχείων ειδών ρευμάτων λειτουργίας και τιμής ανταπόκρισης για το καθένα από αυτά στα διάφορα είδη διατάξεων διαφορικού ρεύματος τύπων AC, A, F και B.


Δεν υπάρχουν σχόλια: