Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Υπουργική Απόφαση 17773/2023, ΦΕΚ 1188/Β/3-3-2023, με τροποποίηση της 101195/ 17.09.2021 Υ.Α. για το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364

Την Παρασκευή  3 Μαρτίου 2023 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 17773/2023 - ΦΕΚ 1188/Β/3-3-2023 με τίτλο: 

Τροποποίηση της υπ' αρ. 101195/ 17.09.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β 4654).


Στην Υπουργική αυτή Απόφαση – που παρατίθεται στα παρακάτω – μεταξύ των άλλων αναφέρεται πως:

-- το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 νομοθετείται δίχως χρονολογία προσδιορισμού, γεγονός που σημαίνει πως δεν θα απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την κάθε νέα έκδοσή του (άρθρο 1),

-- σε υφιστάμενη ηλεκτρική εγκατάσταση υπάρχει – πλέον – η δυνατότητα κατάτμησής της σε περίπτωση  τροποποιήσεων στον ηλεκτρικό της πίνακα (άρθρο 2)

-- η πλήρης εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 που ξεκινούσε στις 8-4-2023, παρατείνεται μέχρι 31-12-2022, δηλαδή θα ισχύει από 1-1-2024 (άρθρο 3)

-- στο «Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ 60364» θα δηλώνεται η έκδοση (χρονολογία) του προτύπου ΕΛΟΤ 60364, με το οποίο πραγματοποιήθηκε ο περιγραφόμενος έλεγχος (άρθρο 4)

 

Το παρακάτω κείμενο αναφέρεται - επακριβώς - η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση 


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 17773/2023, ΦΕΚ 1188/Β/3-3-2023
Τροποποίηση της υπ' αρ. 101195/ 17.09.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β' 4654).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

2.  Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

4.  Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).

5. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (Α' 14).

6.  Τον ν.4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α' 118).

7.  Την υπ' αρ. 41392/13189/3281/20.07.1976 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» (Β' 965).

8. Την υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απόφαση «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β'470) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 1 και τα άρθρα 3 και 4.

9. Την υπό στοιχεία Φ.Α'50/12081/642/26.07.2006 κοινή υπουργική απόφαση «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β' 1222), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 130414/16.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος» (Β' 4825).

10. Την υπ' αρ. 101195/17.09.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β'4654), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 129600/29.11.2021 (Β' 5635) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ' αρ. 101195/ 17.09.2021 υπουργικής απόφασης «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β'4654), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: Πρότυπο του ΕΛΟΤ που έχει συνταχθεί με βάση τα έγγραφα εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), τα οποία προέρχονται κυρίως από τη σειρά HD 60364 αλλά και από τη σειρά HD 384, και το οποίο έχει δημοσιευθεί ως ΕΛΟΤ 60364, όπως εκάστοτε ισχύει.»
 
Άρθρο 2
Η υποπερ. ββ (i) της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 101195/17.09.2021 υπουργικής απόφασης «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β' 4654), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«i)  τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη γείωσης. Στην περίπτωση τροποποίησης ηλεκτρικού πίνακα:
α)   συντάσσεται ΥΔΕ μόνο για το τμήμα της ΕΗΕ που αφορά σε αυτόν (τον πίνακα) και η υποβολή της δεν μεταβάλλει το χρόνο πραγματοποίησης του επόμενου τακτικού επανελέγχου της ΕΗΕ που θα αφορά πλέον το σύνολό της,
β) στην «Αιτία έκτακτου ελέγχου» της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του Παραρτήματος Ι της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης αναφέρεται: «αφορά σε τμήμα ΕΗΕ μετά από τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα»,
γ)   προϋπόθεση για τη σύνταξη της ΥΔΕ, που αφορά σε τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα, είναι να καλύπτεται η λοιπή εγκατάσταση από ΥΔΕ εν ισχύ, την οποία λαμβάνει υπόψη του ο έχων το νόμιμο δικαίωμα υπογραφής της.»
 
Άρθρο 3
Οι παρ. 5 και 7 του άρθρου 6 της υπ' αρ. 101195/ 17.09.2021 υπουργικής απόφασης «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β'4654), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5.  Μέχρι 31.12.2023 δύναται να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και των  άρθρων 3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/ 1816/88/27.02.2004 (Β' 470).»
«7. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 (Β'470), εκτός αυτών της παρ. 1 του άρθρου 1, και των άρθρων 3 και 4, οι οποίες καταργούνται από την 01.01.2024.»
 
Άρθρο 4
Στο «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά ΕΛΟΤ 60364» του Παραρτήματος Ι της υπ' αρ. 101195/17.09.2021 υπουργικής απόφασης «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β'4654), δηλώνεται από τον έχοντα το νόμιμο δικαίωμα της υπογραφής η έκδοση (χρονολογία) του προτύπου ΕΛΟΤ 60364, με το οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της παρ. 1 του άρθρου 4.
 
Άρθρο 5
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: