Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημοσίευση του ΦΕΚ Α 254 με το νέο νόμο 4763/2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Δημοσιεύθηκε, διορθωμένο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για το Εθνικό́ Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, με:

-- ενσωμάτωση στην ελληνική́ νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά́ με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173),

-- κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ́ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

Το ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε διότι υπήρχε  λάθος στον πίνακα των οκτώ επιπέδων του Ελληνικού́ Πλαισίου Προσόντων.

Ο  νέος νόμος για το Εθνικό́ Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αφορά και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει συνολικά 171 άρθρα, από τα οποία τα 90 αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα υπόλοιπα 81 άλλα θέματα

Είναι προφανές και αυτονόητο πως απαιτείται συστηματική μελέτη του νέου νόμου, τον οποίο θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Επειδή – πάντα υπήρχε και θα υπάρχει – μια σύγχυση για τα επίπεδα σπουδών, από το Άρθρο 47 για την Αρχιτεκτονική δομή και τους περιγραφικούς δείκτες των επιπέδων πλαισίου, παραθέτουμε τα ακόλουθα:   

1  α) Το Πλαίσιο αποτελείται από οκτώ (8) επίπεδα, τα οποία αναδεικνύονται σε προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και αποτελούν τον μηχανισμό για την αντιστοίχιση του Πλαισίου με το Ε.Π.Ε.Π.

 β) Για κάθε ένα επίπεδο του Πλαισίου αναπτύσσονται οι περιγραφικοί δείκτες και οι τύποι προσόντων.

2. Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων εκφράζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου/προσόντος σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

3. Οι ακόλουθοι περιγραφικοί δείκτες του Πλαισίου σχηματίζουν, σε συνδυασμό με τους τύπους προσόντων, μηχανισμό αναγνώρισης και αντιστοίχισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και στοχεύουν στη διευκόλυνση πρόσβασης, μεταφοράς και εξέλιξης των εκπαιδευομένων μέσα στο σύστημα:Δεν υπάρχουν σχόλια: